Kft kézikönyv (2024)

Kft kézikönyv (2024)

Címkék: kft

2024-es kiadás ● Korlátolt felelősségű társaságok működési szabályai ● Tagok jogállása ● Többségi tagok többletkötelezettségei ● Kisebbségi tagok többletjogai és jogérvényesítési lehetőségei ● Üzletrész átruházása és adózása ● Üzletrész a házastársi közös vagyonban ● Üzletrész öröklése ● A taggyűlés működési szabályai ● Ügyvezetők feladatai, felelőssége ● Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben ● Foglalkoztatás és információbiztonság a társaságban ● Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is

  • Formátum: Nyomdai + e-Könyv (Pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2024
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 234 oldal (e-könyvben 201 oldal)

Bruttó ár: 9 900 Ft
Postaköltség: 1 100 Ft

db  

Részletes leírás

A korlátolt felelősségű társaság – a kft  - az üzleti élet általánosan elterjedt cégformája. Ezt annak a jogi jellemzőjének köszönheti, hogy a tag nem felel a társaság kötelezettségeiért. Kiadványunkban bemutatjuk a korlátolt felelősségű társaság cégforma jellemzőit, specialításait, előnyeit, buktatóit. Részletesen foglalkozunk a korlátolt felelősségű társaság belső szervezetével, A kft. legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés, az ügyvezető szerve pedig az egy vagy több ügyvezető. Méretnagyságtól függően kötelező felügyelő bizottság, könyvvizsgáló működése, kisvállalkozásként működő kft-kben ezek nem jellemzőek,  közepes és nagyobb kft-knél már igen. Bemutatjuk ezen társasági szervek működésének szabályait. 

Részletesen foglalkozunk a kft. tagok jogaival, és kötelezettségeivel. A tagi felelősség szempontjából az sem mindegy, hogy egyszerű tagról, vagy befolyásosabb tagról van. Bemutatjuk a többségben levő tag többletkötelezettségeit és többletfelelősségét. Pontokba szedve felvázoljuk azokat az extrém eseteket, amikor a tag – a kft. főszabályával ellentétben -  korlátlanul, a magánvagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért. Kisebbségben lenni egy kft-ben meglehetősen hátrányos pozíció abban az esetben, ha tagok között érdekellentétek feszülnek és megszűnik az együttműködés. Erre a helyzetre azonban a kisebbségben levő tagokat többletjogok illetik meg. Bemutatjuk a kisebbségben levő kft tagok jogérvényesítési lehetőségeit és eszközeit. 

Megmutatjuk, mivel jár egy korlátolt felelősségű társaságban ügyvezetőnek lenni, kiemelten foglalkozunk az ügyvezető jogállásával, feladataival és felelősségével. Feltérképezzük az ügyvezetés veszélyes területeit. Bemutatjuk a kft  társaság más cégformába való átalakulásának lehetőségeit is. Van olyan helyzet, amikor a tagoknak a cég megszüntetéséről kell dönteniük. Ennek a legegyszerűbb, legolcsóbb és leggyorsabb módja kft-k esetében az egyszerűsített végelszámolás, megadjuk ennek részletes forgatókönyvét. 

Ha egy üzlet beindul, a vállalkozásban alkalmazottakkal is foglalkozni kell. A munkaügyek az a terület, ami leginkább jelen van a vállalkozások mindennapjaiban: a cég szürke hétköznapjait a munkajogi szabályok keretezik és néha keserítik. Igen összetett és nagyon kényes terület ez a korlátolt felelősségű társaság működésében, az elejétől a végéig kényes adminisztrációval, esetenként szankciókkal terhelt, és minden tekintetben – bérezés, jutalmazás,  szabadságolás, elbocsátás – különleges odafigyelést igényel. A foglalkoztatáshoz is kapcsolódnak kockázatok, különösen a nem tipikus foglakoztatási formákhoz, a megbízási, vállalkozási szerződéssel történő foglalkoztatáshoz.  Kiadványunkban felvázoljuk a foglalkoztatás során követendő alapelveket,  ugyanis a cégben alkalmazott foglalkoztatási modell jogi megfelelősége igazán stratégiai kérdés a cégtulajdonosok számára is, és személyes felelősséggel való érintettsége okán különösen az ügyvezető számára. 

Elmúltak már azok az idők, amikor egy vállalkozásban hanyagolható volt az információbiztonság, napjainkra ez a legkisebb  kft. működésében is kiemelten fontos területté lépett elő. Ennek pedig mindenhol a gyenge láncszeme az alkalmazott. Munkavállalóink ezernyi adattal dolgoznak nap mint nap, a munkahelyen számítógépet, internetet használnak, e-maileket küldenek és fogadnak, pendrivon hozzák viszik az adatokat,  otthonról is dolgoznak és csatlakoznak,  de sehol nincs leírva rendszerezetten, talán nem is tanítják számukra, hogy munkafeladataik végzése során milyen információbiztonsági rendszabályokat kell betartaniuk. Mintegy legfontosabb munkaköri kötelezettségként. Ezt a hiányt is pótoljuk kiadványunkban. A kft bankszámlájának védelmében kitérünk a pénzügyi biztonsági intézkedésekre is.

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 10
II. FEJEZET – MINDEN, AMIT A KFT.-RŐL TUDNI KELL. A KFT. CÉGFORMA JELLEMZŐI 12
1. A korlátolt felelősségű társaság fogalma 12
2. A kft. lényege 18
3. A kft. neve 21
4. A kft. székhelye 24
5. Telephely, fióktelep 25
6. A kft. tevékenysége 27
7. A kft. cégjegyzése és képviselete 28
8. A tagok vagyoni hozzájárulása – a törzsbetét 30
9. A törzsbetét pénzbeli részének befizetésére vonatkozó szabályok 31
10. Az apportra vonatkozó szabályok 32
11. A törzsbetét / vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása 33
12. Mellékszolgáltatás 34
13. A törzstőke 34
14. Tagi kifizetések korlátozása a törzstőke védelmében 36
15. A pótbefizetés 37
16. Az üzletész 38
16.1. Közös tulajdonú üzletrész 38
16.2. Az üzletrész átruházása, adózása 39
16.3. Az üzletrész öröklése 43
16.4. Üzletrész a házastársi vagyonban 44
16.5. Az üzletrész felosztása 45
16.6. Saját üzletrész 46
16.7. Az üzletrész bevonása 46
16.8. Az üzletrész társaság általi értékesítése 47
17. Az egyszemélyes kft. 47
18. A törzstőke felemelése 48
19. Törzstőke leszállítása 51
20. Az osztalék és kifizetésének feltételei 53
21. A tagjegyzék 55
22. A társasági szerződés és módosítása 55
23. Előtársasági időszak alapításkor 56
III. FEJEZET – A KFT. TAG JOGÁLLÁSA
ÉS FELELŐSSÉGE 58
24. Ki lehet kft. tag? 58
25. A kft. tag jogai 58
26. A kft. tag kötelezettségei 59
27. A kft. tag felelőssége 60
27.1. Tagi felelősség az előtársasági működésért 61
27.2. Felelősség a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése esetén 61
27.3. Az apport túlértékelésének tilalma miatti felelősség 62
27.4. Együttműködési kötelezettség megsértése 62
27.5. Visszaélés a korlátolt felelősséggel 63
27.6. Tagi felelősség kényszertörlés esetén 63
27.7. Tagi felelősség jogutód nélküli megszűnés esetén 65
27.8. Tagi felelősség környezetkárosodásért 65
28. Többségi tulajdonnal rendelkező kft. tagok többletfelelőssége 65
28.1. Tagi felelősség az üzletrész rosszhiszemű átruházásért 66
28.2. Többségi tulajdonos felelőssége fedezetelvonó szerződésért 67
29. Minősített többséggel rendelkező kft. tag többletkötelezettségei és többletfelelőssége 68
30. Az egyszemélyes kft. tagjának felelőssége 69
31. A tagsági jogviszony megszűnése 69
32. A tag halála 70
33. A tag kizárása 70
34. A tag eltiltása 71
35. Kisebbségi tagok jogérvényesítési lehetőségei kft.-ben 71
36. A társasági határozatainak bírósági felülvizsgálata 75
IV. FEJEZET – A KFT. SZERVEI 76
37. A taggyűlés 77
37.1. A taggyűlés összehívása 78
37.2. A taggyűlés kötelező összehívása 79
37.3. A megismételt taggyűlés 79
37.4. Határozatképesség 80
37.5. Határozathozatal 80
37.6. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása
a taggyűlésen 81
37.7. A taggyűlési jegyzőkönyv 81
37.8. A határozatok könyve 82
37.9. Határozathozatal ülés tartása nélkül 82
38. Az ügyvezető 84
39. Felügyelő bizottság 85
40. Könyvvizsgáló 85
V. FEJEZET – A KFT. ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA
– FELADATAI – FELELŐSSÉGE 87
41. Mi az ügyvezetés és ki az ügyvezető? 87
42. Ki lehet ügyvezető? Az ügyvezetővel szembeni követelmények 87
43. Kizáró okok. Ki nem lehet ügyvezető? 88
43.1. Szabadságvesztés kiszabása bármely típusú bűncselekmény miatt 88
43.2. Foglalkoztatásól eltiltás 89
43.3. Vezető tisztségviselő eltiltása a cégbíróság által 90
44. Az ügyvezetői megbízatás keletkezése 92
45. Az ügyvezetői megbízatás időtartama 93
46. Összeférhetetlenségi szabályok ügyvezetőkre 93
47. Többes ügyvezetés kft.-ben 95
48. Az ügyvezető önállósága 96
49. Az ügyvezető főkötelezettségei 96
49.1. A jogi személy érdekének megfelelő eljárás
kötelezettsége 96
49.2. Az ügyvezető titoktartási és felvilágosítási
kötelezettsége 97
50. Az ügyvezetés ellenőrzése 97
51. Az ügyvezetői megbízatás megszűnése 98
52. Eljárás, ha a kft.-nek bármilyen okból nincs ügyvezetője 99
53. A cégvezető 99
54. Az ügyvezető feladatai 100
54.1. Irányítási feladatok 100
54.2. Képviselet – cégjegyzés 100
54.3. Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok 101
54.4. Könyvvezetéssel, számviteli beszámolóval kapcsolatos feladatok 101
54.5. Taggyűléssel kapcsolatos feladatok 102
55. A vezetői jogviszony 102
55.1. Ügyvezetés munkaviszonyban 103
55.2. Ügyvezetés megbízási jogviszonyban 105
56. A díjazásra vonatkozó adózási és járulékszabályok 105
57. Ügyvezetés díjazás nélkül 107
58. Ügyvezetés több cégben – a kapcsolt vállalkozások
kérdése 107
59. Az ügyvezetői felelősség szabályai 108
59.1. Az ügyvezető polgári jogi, kártérítési felelőssége 108
59.1.1. Felelősség a kinevező / megválasztó társasággal szemben 109
59.1.2. A felmentvény 114
59.1.3. Az ügyvezető kártérítési felelőssége harmadik személyekkel szemben 116
59.1.4. Vezető tisztségviselők felelőssége a hitelezőkkel szemben a kft. megszűnés esetén 116
59.1.5. Az ügyvezető felelőssége az előtársasági működésért 117
59.1.6. Kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó ügyvezetői felelősség 118
59.1.7. Ügyvezetői felelősség a környezetkárosodásért 120
59.1.8. Amiért az ügyvezetők nem tartoznak kártérítési felelősséggel 120
59.1.9. Kártérítési helyzetek 125
59.1.10. Az ügyvezető által megtehető intézkedések önmaga védelmében 126
59.1.11. Vezetői szerződések javasolt kikötései 131
59.2. Az ügyvezetők munkajogi felelőssége 131
59.3. Az ügyvezetők büntetőjogi felelőssége 132
60. Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben 134
VI. FEJEZET – A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSA 138
61. Átalakulási tudnivalók 138
VII. FEJEZET – A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE
– AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS 140
62. Az egyszerűsített végelszámolás forgatókönyve 141
63. Végelszámolás az általános szabályok szerint 150
VIII. FEJEZET – MUNKAÜGYEK A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGBAN 152
64. Követendő alapelvek a foglalkoztatás során 152
65. A rendezett munkaügyi kapcsolatok jelentősége 155
66. A bejelentési nélküli foglalkoztatás jogkövetkezményei 157
67. Tudnivalók a Munka törvénykönyvéről 159
67.1. A munkaviszony létesítésének szabályai 160
67.2. A próbaidő szabályai 160
67.3. A fegyelmezés jogának kikötése és szabályozása
a munkaszerződésben 160
67.4. Versenytilalmi megállapodás kötése a munka­vállalóval 161
67.5. A munkavállaló üzleti titokra vonatkozó kötelezettsége 162
67.6. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok 162
67.7. Munkaidőbeosztás, munkarend kialakítása 163
67.8 A munkabér fizetésére vonatkozó főbb szabályok 163
67.9. Béren kívüli juttatások – cafetéria 165
67.10. A munkaviszony megszüntetése 167
67.11. A felmondás 167
67.12. A végkielégítés 169
67.13. Azonnali hatályú felmondás 170
67.14. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén 170
67.15. A munkáltató kártérítési felelősség 171
67.16. A munkavállaló kártérítési felelőssége 171
67.17. A leltárhiányért való felelősség szabályai 172
67.18. Speciális munkaviszony típusok 174
67.19. Több munkáltató által létesített munkaviszony 175
67.20. A távmunkavégzés munkajogi szabályai és adókedvezményei 177
68. Munkajogi csekklisták 179
69. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási szerződéssel 181
70. A munkavégzésre vonatkozó információbiztonsági követelmények 189
71. Pénzügyi biztonsági intézkedések 199

Vissza az előző oldalra